Офіційний сайт Дніпрорудненської гімназії "Софія"

Пошук

Розділи

Електронні сервіси

Правила поведінки в закладі освіти

ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ

для здобувачів освіти

комунального закладу «Дніпрорудненська гімназії «Софія» -

ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1»

Дніпрорудненської міської ради Василівського району

Запорізької області

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

(розроблені на підставі ст.53 п.3, ст. 42 п.3, п.4 Закону України «Про освіту»)

Здобувачі освіти:

1. Виконують вимоги освітньої програми (індивідуального навчального плану за його наявності), дотримуючись принципу академічної доброчесності та досягають результатів навчання, передбачених стандартом освіти для відповідного рівня освіти.

2. Поважають гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуючись етичних норм.

3. Відповідально та дбайливо ставляться до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля, дотримуються усіх правил з безпеки життєдіяльності.

4. Дотримуються установчих документів КЗ «Дніпрорудненської гімназії «Софія» ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1» ДМР ВР ЗО (далі – закладу освіти), правил внутрішнього розпорядку закладу освіти.

5. Повідомляють керівництво закладу освіти про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти (далі - учні), педагогічних працівників та інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком яких вони були особисто або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб. Дотримуватись Кодексу безпечного освітнього середовища (КБОС).

6. Дотримуються академічної доброчесності, що передбачає:

  • · самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з особливими освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей);
  • · посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;
  • · дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;
  • · надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації.

Порушенням академічної доброчесності вважається:

  • · фальсифікація – свідома зміна чи модифікація вже наявних даних, що стосуються освітнього процесу;
  • · списування – виконання письмових робіт із залученням зовнішніх джерел інформації, крім дозволених для використання, зокрема під час оцінювання результатів навчання;
  • · обман – надання завідомо неправдивої інформації щодо власної освітньої діяльності чи організації освітнього процесу; формами обману є, зокрема, академічний плагіат, фабрикація, фальсифікація та списування;
  • · хабарництво – надання (отримання) учасником освітнього процесу чи пропозиція щодо надання (отримання) коштів, майна, послуг, пільг чи будь-яких інших благ матеріального або нематеріального характеру з метою отримання неправомірної переваги в освітньому процесі.

ІІ. ПОЛІТИКА ПРОГРЕСИВНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

У закладі освіти розвиваються морально-етичні та духовні якості здобувачів освіти і почуття розуміння інших. Наша візія передбачає, що учні мають бути організованими, свідомими, турботливими та відповідальними, вони поважають права інших і роблять свій внесок у загальне благо. Маючи це на увазі, ми дотримуємось політики прогресивної дисципліни, яка відображає місію та візію закладу освіти.

1. У будь-якій великій групі людей конфлікт природньо має місце. Нашою метою є навчити учнів вирішувати конфлікти, використовуючи позитивні стратегії задля отримання примирення.

2. Адміністрація закладу несе відповідальність за забезпечення дотримання правил поведінки для учнів. Наслідки за недотримання очікуваної поведінки можуть відрізнятися в кожній окремій ситуації для кожного окремого учня.

3. У випадку легкої або незначної провини педагогічний склад закладу освіти повинен допомагати учням усвідомити неправильність їхніх дій та використовувати такі ситуації, щоб навчити дітей знаходити альтернативні варіанти з позитивними результатами.

4. У разі некоректної поведінки учнів дисциплінарні заходи повинні бути застосовані в рамках, які зміщують фокус з покарання на інший – коригувальний. Заклад буде використовувати ряд заходів, орієнтованих на зміцнення позитивної поведінки і допомагати учням у визначенні правильного вибору.

5. Кодекс безпечного освітнього середовища (КБОС), Правила поведінки можуть переглядатися і корегуватися за необхідністю через загальні збори педагогічних працівниками, учнівського та батьківського самоврядування,.

ІІІ. ПОВЕДІНКА УЧНІВ ПІД ЧАС УРОКІВ І ПЕРЕРВ

Під час уроків і перерв учні:

1. Уважно працюють у класах під час уроків та не заважають іншим. Не відмовляються від виконання завдань, які ставить учитель. Для ефективності освітнього процесу та для того, щоб його не переривати, протягом усього уроку перебувають в класі. Якщо з’являється нагальна потреба вийти, це можна зробити лише з дозволу вчителя.

2. Під час перерв поводяться обережно. Не бігають на перервах, адже така поведінка може зашкодити учню або його оточенню.

3. Пересуваються правою частиною коридору або сходів.

4. Підтримують чистоту і порядок на своєму робочому/закріпленому місці; виходять з класу під час перерви, для провітрювання навчального кабінету; виконують вимогам чергового вчителя.

5. Розкривають вікна тільки з дозволу вчителя.

6. Під час перерв відвідують локації для відпочинку.

7. Не вилазять на дерева та огорожу навколо закладу освіти.

8. Використовують мобільні телефони, смартфони, смарт годинники тощо під час освітнього процесу з дозволу та під контролем вчителя.

9. Цькування, бійки, залякування, лихослів’я та знущання над людиною є неприпустимими формами поведінки у закладі освіти та за його межами. Не застосовують засоби електронних комунікацій для заподіяння шкоди психічному чи фізичному здоров’ю малолітньої чи неповнолітньої особи.

ІV. ПРОПУСК ЗАНЯТЬ

1. Учень, який був відсутній з причини хвороби до 3 календарних днів може відвідувати заклад освіти без надання довідки від лікаря.

2. Учень, який був відсутній з причин хвороби протягом 3 днів і більше, має обов’язково надати відповідну довідку від лікаря з рекомендаціями щодо навантаження на уроці фізичної культури з вказаним терміном.

3. Якщо учень неспроможний відвідувати заклад освіти у будь-який день через хворобу або за будь-яких інших причин з відома батьків, необхідно надати відповідну заяву (письмове пояснення) від батьків перед початком навчального дня (до 8.00 год), обов’язково попередити класного керівника.

4. У разі пропусків 10 навчальних днів без поважної причини, пояснювальної записки або заяви батьків, інформація (акт) передаватиметься до відповідних служб, у тому числі й для притягнення батьків до відповідальності за неналежне виконання батьківських обов’язків.

V. ПУНКТУАЛЬНІСТЬ

Учні приходять на навчання та на уроки протягом дня вчасно, згідно розкладу уроків. Організовують свої особисті справи таким чином, щоб не заважати іншим учасникам освітнього процесу.

VI. НЕБЕЗПЕЧНІСТЬ:

Заклад освіти – територія, на якій не місце будь-яким видам зброї, в т. ч. ножам, вибуховим, вогненебезпечним речовинам, алкогольним напоям, цигаркам, наркотикам, токсичним речовинам; тваринам.

VII. МАТЕРІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

1. Батьки є матеріально-відповідальними особами за пошкодження майна закладу освіти їх дитиною.

2. Учні несуть відповідальність за збереження свого майна.

3. Заклад освіти не несе відповідальності за особисті цінні речі здобувачів освіти.

VIII. ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД

1. Рекомендовано дотримуватися класичного стилю одягу. Форма одягу учнів повинна мати покрій, який не буде обмежувати вільні рухи та забезпечить тепловий комфорт організму відповідно до сезону року.

2. Перед початком уроку учні знімають верхній одяг, у разі необхідності перевзувається у змінне взуття.

3. Під час уроків фізичної культури здобувачі освіти перевдягаються у спортивну форму. Додатковий змінний одяг може знадобитися на уроках ритміки, хореографії, спортивних секціях та гуртках.

IX. ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ В ОКРЕМИХ КАБІНЕТАХ ЗАКЛАДУ.

ПОВЕДІНКА УЧНІВ У БІБЛІОТЕЦІ

Бібліотека закладу освіти – це інформаційний центр.

1. Підручники та книги, які учні беруть у бібліотеці, є власністю закладу освіти, їх необхідно повертати не пізніше, ніж наприкінці навчального року. Особи, які заподіяли шкоди фонду бібліотеки несуть матеріальну відповідальність у відповідності з чинним законодавством. За втрату книги з фонду бібліотеки та пошкодження їх неповнолітніми користувачами матеріальну несуть відповідальність їх батьки, особи, які їх замінюють.

2. При записі до бібліотеки учні ознайомлюються з «Правилами користування книгою» і підтверджують їх виконання підписом у читацькому формулярі. Беруть книги з дозволу бібліотекаря.

3. Не припустимо приходити до бібліотеки з їжею, сторонніми предметами.

4. Учні дбайливо користуються книгою, у разі виявлення дефектів, попереджають бібліотекарів.

5. Якщо книжку видали читати в залі, читай тихо, не в голос. Пам’ятай, що поруч є інші учні.

6. Якщо книга загублена її слід замінити аналогічною рівноцінною книгою.

7. Учні надають свої підручники комісії закладу для перевірки стану їх збереження.

ПОВЕДІНКА УЧНІВ У ЇДАЛЬНІ

8. Учні не приходять в їдальню у верхньому одязі.

9. Не виносять з їдальні їжу та прибирають стіл після вживання їжі.

10. Учні дбайливо ставляться до майна їдальні.

11. Під час вживання їжі слід дотримуватися хороших манер, вимог етикету за столом.

12. Учні стоять у черзі, як і всі інші учасники освітнього процесу, з повагою відносяться до молодших та старших.

ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ НА СПОРТИВНОМУ МАЙДАНЧИКУ У СПОРТИВНІЙ ЗАЛІ

13. Усі учні щороку проходять медичний огляд. Учні, які не пройшли медичного огляду, до навантажень на уроках фізичної культури не допускаються. Учні, тимчасово звільнені від занять фізичними вправами, присутні на уроках фізичної культури.

14. Учні перебувають в спортивній залі тільки в присутності вчителя. Спортінвентарем користуються з дозволу вчителя. Виконують вправи на спортивних знаряддях з страхуванням вчителя

15. Учні заходять до спортивної зали у спортивному одязі та чистому спортивному взутті.

16. Під час виконання вправ дотримуються правил, дистанції.

17. При травмуванні учень зразу ж повідомляє вчителя.

ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ В АКТОВІЙ ЗАЛІ

18. Актова зала це місце де проводяться виховні заходи. Під час відвідування актової зали учні ведуть себе достойно й виховано, не створюють ситуацій, що загрожують життю і здоров’ю навколишніх, не розмовляють по телефону під час проведення заходів, бо це заважає присутнім.

19. Учні дбайливо ставляться до майна в актовій залі, музичних інструментів, одягу сцени (куліси). Проектор, музичні пристрої вмикають з дозволу вчителя.

20. Після проведення заходу прибирають за собою свій реквізит.

У розробці Правил брали участь:

Директор закладу освіти

Представники батьківського самоврядування

Представники учнівського самоврядування «Лідер»

Психологічна служба закладу освіти

закрыть

Розмір шрифту: [великий] [маленький]

Схема кольорів: [біла] [синя] [зелена] [чорна]

Зображення: [чорно білі] [кольорові]

[+ Застосувати]   [- Скинути налаштування]